Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

15 Kitab Ilmu Hadist Paling Populer

Ilmu hadits

Darulihtidaulislam.com- Salam semua hadirin pembaca yang terhormat di antara banyaknya kitab yang menjelaskan ilmu hadits saya cuma menghadirkan beberapa macam Kitab-kitab Mushannafat yang Populer Dalam Bidang Ilmu Musthalah Hadist yaitu :

1. Al Muhaddits al Fashil baina ar Rawi wa al Wa'l.

Disusun oleh Qadhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuri (wafat 360 H) Kitab ini tidak mencakup seluruh topik ilmu musthalah Kondisi seperti itu dimaklumi dalam penyusunan awal semua ilmu apapun. 

2. Ma'rifat Ulum al-Hadits

Disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim Naisaburi (wafat 405 H) Pembahasan dalam kitab nya belum tersusun secara sistematis sesuai dengan ilmu hadits.

3. Al-Mustakhraj 'ala Ma'rifati Ulum al-Hadits

Di karang oleh Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah al Ashbahani (wafat 430 H). Kitab ini juga mencakup pembahasan dasar kaedah ilmu hadits dari Kitabnya al-Hakim, yaitu Ma'rifatu Ulum al-Hadits, akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang tertinggal Hal itu dijumpai oleh Orang yang teliti dalam mencermatinya. 

4. Al-Kifayatu f 'Tlmi ar-Riwayah

Di karang oleh Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit yang populer dengan sebutan al-Khathib al-Baghdadi (wafat 463 H). Kitab ini mencakup segala hal yang berkenaan dengan ilmu hadits, berisi penjelasan mengenai berbagai kaedah periwayatan, dan dianggap layak sebagai kitab referensi dalam Imu hadits. 

5. Al-Jami' Ii Akhlaqi ar Rawi wa Adabi as Sami" 

Disusun oleh al-Khathib al-Baghdadi Kitab ini mencakupi pembahasan adab adab periwayatan sebagaimana tampak pada judul kitabnya bab - babnya pun terpisah, pembahasan dan kandungan sinya sangat bernilai, Setiap cabangilmu hadits telah dikupas oleh al-Khathib dalam kitab kitab tersendiri, sehingga amat sedikit cabang ilmu hadits yang tidak tergarap oleh beliau. 

Imam al-Hafidz Abu Bakar bin Nugthah pernah berkata  Setiap orang (muhaddisin) yang menyusun kitab setelah al-Khathib senantiasa merujuk pada kitab-kitabnya. 

6. Al Ilma'u ila Ma'rifati Ushuli ar-Riwayah wa Tagyidi as-Sima'

Disusun oleh Qadhi “Iyadi bin Musa al-Yahshubi (wafat 544 H). Kitabnya tidak mencakup seluruh pembahasan mushthalah hadits, hanya terbatas pada topik yang berkaitan dengan tata cara menerima dan menyampaikan hadits, dan yang berkaitan dengan hal itu meski demikian juga pembagian babnya, korelasi dan sistematikanya sangat baik. 

7. Ma La Yasa'u al-Muhaddits Jahluhu 

Dikarang oleh Imam Abu Hafsh Umar bin Abdul Majid al Mayanaji (wafat 580 H) Manfaat kitabnya amat sedikit tidak terlalu banyak tetapi termasuk juga dalam barisan kitab hadits yang populer.

8. Ulum al-Hadits 

Disusun oleh Abu Amaru Utsman bin Abdurrahman as-Syahrazuri, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Shalah (wafat 643 H). Kitabnya yaitu Muqaddimah Ibnu Shalahamat populer di tengahtengah masyarakat, dan termasuk kitab terbaik di bidang mushthalah hadits Penyusun kitab ini menghimpun berbagai topik yang letaknya terserak di dalam kitab-kitabnya yaitu al Khathib maupun orang-orang yang sebelumnya, karenanya kitab ini sarat dengan manfaat. 

Meski topik pembahasan di dalamnya belum tersusun secara sistematis, cenderung melompat-lompat dari satu topik ke topik lain. Kitab ini pun menjadi referensi (sandaran) bagi para ulama yang datang sesudahnya, Banyak ulama yang menyusun ringkasan kitab tersebut, menertibkannya kembali, melakukan koreksi maupun perbaikan. 

9. At taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunani al Basyir an Nadzir 

Disusun oleh Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi (wafat 676 H). Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Al Ulum al-Haditsnya Ibnu Shalah. Kitab ini termasuk bagus, selalu dijumpai adanya ungkapan-ungkapan yang sulit, 

10. Tadsib ar-Rawi fi Syarhi Tagrib an-Nawawi 

Disusun oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthl (wafat 911 H). Merupakan syarah (penjelasan) dasi kitab Taqribnya an-Nawawi, sebagaimana judul kitab tersebut. pengarangnya telah mengumpulkan banyak sekali kaedah yang bermanfaat. 

11. Nadhrnu ad-Durar fi 'Ilmi ai-Atsar 

Disusun oleh Zainuddin bin Abdurrahim bin Hussain al-Iragi (wafat 806 H). Kitabnya lebih terkenal dengan sebutan Alfiyah al Isasi, merupakan sistematika baru dari kitab "Ulum al-Haditsnya Ibnu Shalah, hanya saja terdapat beberapa tambahan Kitab ini termasuk bagus dan banyak manfaatnya, serta banyak juga dari kitab lain yang mensyarahnya, termasuk dua kitab yang disusun oleh sang penyusunnya sendiri. 

12. Fathu al-Mughits fi Syarhi Alfiyah al-Hadits

Disusun oleh Imam Muhammad bin Abdurrahman as-Sakhawi (wafat 902 H). Merupakan syarah dari kitab Alyah al Iragi, dan termasuk kitab syarah Alfiyah yang paling komprehensif dan paling baik. 

13. Nukhbatu Fikar fi Mushthalahi Ahli al-Atsar

Disusun oleh al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani (wafat 852 H) Kitab kecil yang amat ringkas namun tergolong paling baik manfaatnya dari kitab-kitab ringkas fainnya, dan ststematikanya termasuk paling baik. Pengarangnya juga termasuk orang yang pertama kali menyusun metode dan pembagian yang sistematis yang belum pernah ada pada masa sebelumnya.

Oleh Imam Ibnu Hajar telah menjelaskan pembahasan kitabnya dengan nama Nuzhatu an-Nadhr seperti juga yang dilakukan orang lain terhadap kitabnya. 

14. AI Mandhumatu al-Baiquniyah 

Disusun oleh Umar bin Muhammad al-Baiguni wafat 1080 H). Kitabnya merupakan ringkasan, yang berisi tidak lebih dari 34 bait, Kitab tingkasannya sangat bermanfaat dan populer, dan sudah banyak yang melakukan syarah terhadap kitab ini. 


15. Qawa'id at Tahdits 

Disusun oleh Muhammad Jamaluddin alGasiml (wafat 1332 H). Kitabnya berisi kumpulan ungkapan yang bermanfaat. 

Masih banyak lagi kitab-kitab 'ulum al-hadits lainnya, yang memerlukan ruang yang panjang untuk menyebutkannya hanya saja saya membatasi dengan kitab-kitab yang populer saja, Semoga Allah memberikan ganjaran dan kebaikan kepada kita dan kepada kaum Muslim dunia akhirat.

Sumber terjemahan kitab Taisir Musthalah Hadist

wassalam...

ariv yabarwiel
ariv yabarwiel " DUNIA TEMPAT DITINGGAL BUKAN TEMPAT TINGGAL " by : Arifullah

Posting Komentar untuk "15 Kitab Ilmu Hadist Paling Populer"