Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Adakah Perbuatan Yang Mengkafirkan ?

   www.darulihtidaulislam.com

Kami ingin bertanya: Bisakah seorang mu'min menjadi kafir ?
Apakah ada suatu pekerjaan yang kalau dikerjakan dapat mengkafirkan kita?

Jawaban seadanya :

Orang Mu'min bisa menjadi kafir mutlak (murtad), dengan melakukan hal-hal yang di bawah ini:

1. Kafir secara  beri'itiqad:

1. Syak (ragu) atas adanya Allah Swt
2. Syak (ragu) ke-rasulan Nabi Muhammad Sew
3. Syak (ragu) bahwa Al-Quran itu wahyu Allah
4. Syak (ragu) bahwa akan ada hari kiamat,hari akhirat,syurga,        neraka dan lain lain sebagainya
5. Syak (ragu) bahwasanya Nabi Muhammad Saw isra' dari                Mesjid Mekkah ke Mesjid Aqsha
6. Mengi'itiqadkan bahwa Allah tidak mempunyai sifat,seperti          ilmu, hayat, qidam, baqa dan lain-lain sebagainya.
7. Mengi'itiqadkan bahwa Tuhan bertubuh serupa manusia.
8. Menghalalkan pekerjaan haram, umpamanya, meyakini                  bahwa zina boleh baginya, berhenti puasa boleh                                baginya,membunuh orang islam boleh baginya dll.
9. Mengharamkan pekerjaan yang sudah sepakat ulama-ulama          Islam membolehkannya, umpamanya kawin haram baginya,          jual beli haram baginya, makan dan minum haram
    baginya, dan lain-lain sebagainya.
10. Meniadakan suatu amalan ibadat yang telah sepakat ulama           Islam mewajibkannya, seumpamanya sembahyang, puasa,             zakat, dan lain-lain sebagainya.
11. Mengingkari sahabat-sahabat Nabi seperti: Saidina Abu                  Bakar, Saidina Umar, Saidina Utsman, Saidina Ali Rda.
12. Mengingkari sepotong atau seluruhnya ayat al Quran atau              menambah sepotong atau seluruhnya ayat Quran dengan                tujuan menjadi bagian dari Al-Quran
13. Mengingkari salah seorang dari Rasul yang 25 yang namanya        tersebut dalam Al-Quran.
13. Mendustakan Rasul-rasul Tuhan.
14. Mengi'itiqadkan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Saw.
15. Menda'wakan diri jadi Nabi atau jadi Rasul sesudah Nabi                Muhammad Saw.

2. Kafir secara amalan:

1. Sujud kepada berhala, pada matahari, pada bulan, dan lain-          lain.
2. Sujud kepada manusia dengan sukarela.
3. Menghina Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul dengan lisan atau                  perbuatan.
4. Menghina Kitab-Kitab suci dengan lisan atau perbuatan.
5. Mengejek-ejek agama atau Tuhan dengan lisan atau perbuatan.
    Dan lain-lain

3. Kafir secara perkataan:

1. Mengucapkan kata "hai Kafir" kepada orang Islam.
2. Mengejek-ejek atau menghina-hina nama Tuhan.
3. Mengejek-ejek hari akhirat, syurga dan neraka.
4. Mengejek-ejek salah satu syari'at, umpamanya Shalat, puasa,        zakat, naik haji, thawaf keliling Ka'bah,wuquf di Arafah, dll.
5. Mengejek-ejek Malaikar-Malaikat.
6. Mengejek-ejek Nabi Nabi dan Rasul-Rasul
7. Mengejek-ejek keluarga Nabi
8. Mengejek-ejek Nabi Muhammad Saw
     Dan lain-lain.

Note:
Dimana yang kurang lengkap dan jelas mohon ditulis kolom komentar.
ariv yabarwiel
ariv yabarwiel " DUNIA TEMPAT DITINGGAL BUKAN TEMPAT TINGGAL " by : Arifullah

Posting Komentar untuk "Adakah Perbuatan Yang Mengkafirkan ?"