Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Biografi Imam Nawawi Banten

Ulama Indonesia
                                     siradjuddin abbas

Darulihtidaulislam.com.Pernah ada orang yang  bertanya kepada kami tentang Siapakah sebenarnya Syeikh Imam Nawawi Banten?

1. Apakah beliau betul orang Indonesia?
2. Tahun berapa wafatnya?
3. Di mana makam pekuburannya ?
4. Apa-apa kitab karangannya ?

Inilah sedikit Jawaban dari kami:

Dalam sebuah kitab sejarah yang dipercayai bernama
"Hadiyatul Arifin fi Asmail Muallifiin wa atsaaril Mushannifin" karangan imail al Bagdadi, cetakan Istambul (Turki) tahun 1955 M, dan diulang cetak dengan offset di Teheran (Iran) tahun 1967,pada halaman 314,jilid Il tersebut di bawah judul "Al Jawi" bahwa beliau itu memang orang jawa (Indonesia) sehingga dinamai Al Jawi(orang jawa).

Beliau wafat tahun 1315 H., yakni 85 tahun yang lalu di Mekkah dan bermakam di situ, di Mekkah al Mukarramah.

Beliau lama tinggal di Mesir, tetapi di akhir umur beliau pindah ke Mekkah.

Baca juga : sejarah darah menstruasi (haid)

Kitab-kitab karangan beliau adalah :

1. Al Ibriz ad Dani fi Maulidi Saiyidina Muhammad al 'Adnani (maulid nabi)

2. Bugyatul 'Awam, syarah kitab Maulid Sai-idil Anam,karangan Ibnul Jauzi.

3. Bahjatul wasail bi Syarhil Masaail. (Fiqih).

4. Tijanud Darari 'ala Risalah al Bajuri. (Ushuluddin).

5. Ats Tsimarul Yani'ah, syarah Ar Riyadlul Badi'ah. (Ushuluddin).

6. Hulliyatus Shibyan syarah Fathur Rahman (Tajwid).

7. Ad Durarul Bahiyah, syarah Khasaishun Nubuwah. (Khushushiyat Nabi).

8. Dzari'atui Yaqin, Syarah kitab Ummul Barahin karangan Imam Sanusi (Ushuluddin).

9. Ar Riyadlul Badi'ah (Ushuladdin dan Fiqih).

10. Salalimul Fudlala', syarah Hidayatudz Dzakiyah.

11. Sulamun Najah, syarah Safinatun Najah, karangan Hadlrami (Fiqgih).

12. Sulukul Jadah, syarah Lam'atil Nafadah.

13. Al 'Aqdius Tsamin, syarah Fathul Mubin
 (Masalah 60).

14.'Uqudul Lajin fi Bayan Huquqiz Zaujain. (Hak suami isteri).

15. Fathu Ghafiril Khathiah Syarah Kawakib al Ajrumiyah,karangan Nabrawi(Nahwu).

16. Fathhul Mujib, syarah Mukhtashar al Khatib, (Manasik).

17. AlFushush al Yaqutiyah Syarah ar Raudhah al Bahiyah. (Sharaf).

18. Qami'ut Thugyan Syarah Syubul Iman, karangan Malibari (Ushuluddin).

19. Qathrul Ghaits syarah kitab al Masaail, karangan Abi Leits.

20. Qutul Habib al Gharib syarah Ibnu Qasim lit Taqrib. (Fiqih).

21. Kasyifatut Daja syarah Safinatun Naja (Fiqih).

22. Lubabul Bayan.

23. Muraqil 'Ubudiyah, syarah Bidayatul Hidayah, karangan imam ghazali.

24. Mirqat Shu'udut Tashdiq syarah 'kitab Sulamut Taufiq.

25. Minhajur Raghibi'in fi Shifa'il Insj wa Mi'rajul Washilin ilal hima al Qudsi (Tasawuf).

26. Naqawatul Aqidah (Nazham Ushuluddin).

27. Nuruz Zhulaam syarah 'Aqidatul 'Awam, karangan Imam Marzuqi (Aqidah).

28. Nihayatuz Zein fi Insyadil Mubtadi'in(Fiqih lengkap).

29. An Nahjah al Javidah lihili Naqawah al 'Aqidah (Ushuluddin).

30. Tanqihu Qaulil Hadits fi Syarhi Lubabil Hadits.

31. Syarah kitab Ajrumiyah, karangan Imam Shanhaji.

32. Syarah kitab Barzanji (Maulid Nabi).

33. Maraahun Labied (Tafsir Quran lengkap).

34. Syarah Salamun Najat.

Tambahan dari kami sealakadarnya:

A. Selurub kitab karangan Syeikh Nawawi Bantan adalah dalam bahasa Arab

B. Beliau adalah seorang ulama besar di akhir abad ke 13 H. dan permulaan abad ke 14 H.

C. Beliau adalah ulama penganut Madzhab Syafi'i dalam fiqih dan penganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah (sunny) dalam i'itiqad.

D. Kepanjangan nama beliau adalah Muhammad Nawawi Umar, bin 'Arabi, bin 'Ali Annawawi al Batani (Bantan).

E. Sejarah beliau panjang lebar sudah kami tulis dalam buku "Thabaqatus Syafi'iyah" (Ulama Syafi'i dari abad ke abad) halaman 444 s/d 450.

Barang siapa yang ingin mengetahui lebih lamjut bacalah itu.Kitab-kitab karangan beliau yang ada dalam Kutubkhanah kami adalah :

1. No 28 Nihayatuzzen, fiqh lengkap, tebal 402 halaman,cetakan Darul Qalam, Kairo 1966 M.

2. No.33 Marahun Labid, kitab Tafsir cukup 30 Juz dinamai juga Tafsir Al Munir, 2 jilid, tebal jilid satuv511 pagina,cetakan Isa Babil Halaby, Kairo tanpa tabun.

3. No.4 Syarah Tijanuddarari (Ushuluddin) cetakan Syirkah Zalafiah Jakarta, tanpa tahun.

SEKIAN.......

ariv yabarwiel
ariv yabarwiel " DUNIA TEMPAT DITINGGAL BUKAN TEMPAT TINGGAL " by : Arifullah

Posting Komentar untuk "Biografi Imam Nawawi Banten"